ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens


Janssen Leon & Co BVBA

Janssentrack

Vliegtuiglaan 7

9000 Gent

info@janssentrack.be
09/251.07.96
09/251.34.69

BE 0419.199.356

RPR Gent


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Janssen Leon & Co, een BVBA met maatschappelijke zetel te Vliegtuiglaan 7 9000 Gent, BTW BE 0419.199.356, (hierna 'JANSSEN') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van JANSSEN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door JANSSEN aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JANSSEN niet. JANSSEN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JANSSEN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JANSSEN. JANSSEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien
een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De Klant navigeert via de website naar het gewenste product, daar geeft hij/zij het gewenste aantal in en voegt deze toe aan de winkelmand. Indien De Klant nog andere producten wenst bij te voegen bij de bestelling, herhaalt hij/zij deze stap. Als De Klant alle producten heeft geselecteerd die hij/zij wil, klikt hij/zij op de knop “verder naar afrekenen”. Daar doorloopt De Klant het proces, met al dan niet het aanmaken van een account. Als alle stappen vervolledigd zijn kiest De Klant zijn/haar gewenste betaalmethode en doorloopt alle stappen.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

·         via kredietkaart

·         via bankkaart

JANSSEN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

 

De levering gebeurt door de klant gekozen transportwijze : afhaling in winkel, Rotra of GLS.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bij afwezigheid van de klant op de plaats van levering, kunnen er extra kosten aangerekend worden voor een nieuwe poging tot levering.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan JANSSEN.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de JANSSEN was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door De Klant, de exclusieve eigendom van JANSSEN.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van JANSSEN te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij JANSSEN.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan JANSSEN LEON & CO VLIEGTUIGLAAN 7 9000 GENT, T 09/251.07.96, F 09/251.34.69 INFO@JANSSENTRACK.BE via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan JANSSEN LEON & CO heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan JANSSEN LEON & CO VLIEGTUIGLAAN 7 9000 GENT. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van 112 EUR .

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt JANSSEN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal JANSSEN LEON & CO alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat JANSSEN LEON & CO op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan JANSSEN LEON & CO wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door JANSSEN LEON & CO geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

JANSSEN LEON & CO betaalt de Klant terug per overschrijving; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

·         de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

·         de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·         overeenkomsten waarbij de Klant JANSSEN specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de JANSSEN-klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan JANSSEN.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant JANSSEN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van JANSSEN is op weekdagen tijdens de kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer +32 09/251.07.96, via e-mail op INFO@JANSSENTRACK.BE of per post op het volgende adres VLIEGTUIGLAAN 7 9000 GENT. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Bij niet betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per ondeelbare maand verschuldigd. De in gebreke zijnde koper wordt per aangetekend schrijven aangemaand om binnen de 15 dagen alle verschuldigde sommen te betalen. Voldoet hij deze aanmaning niet, dan zullen deze verhoogd worden met een vergoeding van 15% met een minimum van € 40,00. Deze vergoeding is onherleidbaar. Alle bezwaren dienen binnen de 8 dagen na levering te worden vermeld. De goederen reizen op risico van de koper. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. De gerechts-en uitvoeringskosten zijn voor de verliezende partij.


Onverminderd het voorgaande behoudt JANSSEN zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, JANSSEN LEON & CO respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan JANSSEN LEON & CO VLIEGTUIGLAAN 7 9000 GENT, INFO@JANSSENTRACK.BE, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot JANSSEN LEON & CO VLIEGTUIGLAAN 7 9000 GENT, INFO@JANSSENTRACK.BE.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, JANSSEN heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
JANSSEN houdt online, anonieme, bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op INFO@JANSSENTRACK.BE.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Zie apart cookie statement https://janssentrack.com/index.php?id_cms=8&controller=cms&id_lang=3

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door JANSSEN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van JANSSEN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.